Struktura

  • Centrum analityczne – ośrodek myśli innowacyjnej, które zmierza do rozwiązania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych wśród danej populacji,
  • Centrum badawczo-rozwojowe, oparte o współpracę międzysektorową, m.in. z instytutami badawczymi, jednostkami naukowymi, instytucjami państwowymi, JST, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi, zmierzające do wytworzenia odpowiednich instrumentów wsparcia do polityk społecznych, gospodarczych i zdrowotnych,
  • Centrum wdrożeniowe, oparte o partnerstwa, w tym także PPP.