Cele

Głównymi celami działania Fundacji jest:

 • działalność na rzecz zdrowia publicznego, w tym:ochrona i działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; podnoszenie świadomości zagrożenia różnymi chorobami, w tym nowotworowymi; promocja profilaktyki chorób u kobiet oraz zdrowego stylu życia;
 • stwarzania i propagowania warunków rozwoju polityki zdrowotnej państwa i władz lokalnych;
 • poprawianie jakości profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności profilaktyki raka piersi.
 • inicjowanie i promowanie innowacyjności wraz z pozyskiwaniem wsparcia merytorycznego dla jej praktycznej realizacji;
 • promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego, w tym: poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym – niepełnosprawność – postrzegamy nie jako słabą, lecz mocną, wartą wsparcia, stronę.

Fundacja realizuje swoje cele m.in.: poprzez:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej w sektorze zdrowia publicznego, w tym działalności wydawniczej;
 • Propagowanie idei partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji polityki profilaktyki zdrowotnej, społecznej i gospodarczej
 • Organizowanie badań przesiewowych i innych badań profilaktycznych w zakresie różnorodnych chorób kobiet;
 • Współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów profilaktycznych w celu obniżenia wskaźników zapadalności na choroby nowotworowe;
 • Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych;
 • Upowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
 • Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych;