Skrining raka piersi

Skrining raka piersi

 

Lider – FCIR, Partnerzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Rynku Elektronicznego

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Opis: Celem głównym projektu jest stworzenie nowej perspektywy zawodowej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, poprzez opracowanie platformy kompleksowego kształcenia w kierunku (poszerzonej o terapię i rehabilitację ) mammodiagnostyki. Proponowane rozwiązanie łączyć będzie mogło rehabilitację zawodową, re-/integrację społeczną oraz profilaktykę onkologiczną, obejmującą:

1. prewencję w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet

2. terapię wspierającą leczenie (w tym przed- i pooperacyjne) oraz

3. Rehabilitację poinwazyjną.

W niniejszej koncepcji dysfunkcję wzrokową traktujemy nie jako kalectwo, czy ograniczenie, ale jako wybitne zdolności, mocną, wartą zaistnienia w przestrzeni publicznej, stronę niepełnosprawności. Otóż osoby niewidome i niedowidzące, z racji całościowego lub częściowego braku wzroku, odbierają świat zewnętrzny poprzez pozostałe, bardziej wyostrzone zmysły. Jednym z nich jest dotyk, który w tej grupie osób jest szczególnie rozwinięty. Uważamy, iż te umiejętności, z perspektywy diagnostyki palpacyjnej oraz onkologicznej terapii manualnej powinno się zauważyć i wesprzeć.

W projekcie odnosimy się do trzech istotnych przesłanek, a mianowicie:

1. Wykorzystania niezagospodarowanych zasobów ludzkich osób wymagających szczególnego wsparcia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2. Wsparcia systemu opieki zdrowia, w zakresie rozwiązania kluczowych problemów zdrowotnych,

3. Zaproponowanie innych możliwości diagnostycznych, terapeutycznych dla kobiet z barierą psychiczną odkrywania obszarów intymnych.

W ramach projektu, którego trzon stanowić będzie interdyscyplinarny zespół, opracowana zostanie ścieżka działania, przewidująca wypracowanie wzorcowego programu edukacyjno-szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, które mają w przyszłości znaleźć zatrudnienie w zakresie przeprowadzania badań palpacyjnych (pod kontrolą lekarską), a także masażu limfatycznego terapeutycznego oraz masażu limfatycznego pooperacyjnego.

Działania koncentrować się będą na stworzeniu optymalnego rozwiązania (zarówno procedury, jak i programu nauczania) tak, aby mammodiagnosta/ka potrafił/a wyręczyć lekarza i samodzielnie przeprowadzić badanie palpacyjnie gruczołu piersiowego, wywiad z pacjentką, i odpowiednio przekazać całość wywiadu i badania w formie elektronicznej lekarzowi. Rolą mammodiagnosty/ki będzie wstępne rozpoznanie, natomiast diagnozę stawiać będzie lekarz.

Celem powyższych działań ma być wsparcie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i rehabilitacji raka piersi, w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie rynku. W wymiarze ogólnospołecznym ma się to przyczynić do możliwie najwcześniejszego wykrycia choroby nowotworowej, a w dłuższej perspektywie do poprawy jakości i długości życia społeczeństwa.

 Skrining raka piersi